Application For Concession in Property Tax If Following Projects Implemented at Property.

मिळकतीमधे खालील प्रकल्प राबविलेले असल्यास मिळकत करात सवलत मिळणे करिताचा अर्ज

Project Type / प्रकल्प प्रकार

 

Applicant Type / अर्जदाराचा प्रकारProperty Holder Information / मिळकत धारकाची माहिती पहिले नाव

मधील नाव

आडनाव


आधार क्रमांक 

मोबाईल नं

ई-मेल आय.डी.


Property Details / मिळकतीची माहिती

 पूर्ण पत्ता

पेठ

 मिळकत क्रमांक


 मिळकत प्रकार


      

Upload Documents / कागदपत्रे अपलोड करा

Important Note 1) Can Upload All the Documents within one attempt.
  2) But not necessary to upload all documents at the same time.
  3) Documents Size Should be Below 2 MB.
   
महत्वाची सूचना १) एकाच वेळेला सर्व कागदपत्रे अपलोड करू शकता तथापि
  २) एकाच वेळेला सर्व कागदपत्रे अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही.
  ३) दस्तऐवज 2 एम.बी.पेक्षा कमी असावा.